کامپیوتر

جدایی از عشق::..


جدایی از عشق::..

فراموشی به این آسونیا نیست

         امید من دلم از تو جدا نیست

              می خوام تو یاد من عشقت بمیره

                       ولی از قلب من مهرت رها نیست

                                  دارم آتیش میگیرم از جدایی

                                               ولی هیشکی به فکر قلب ما نیست

                                                             خدایا پس میون این همه دل

                                                                      چرا حتی یکی شون باوفا نیست

                                                                                 همه دنیا می دونن این حدیثو

                                                                                          که آرامش برای عاشقا نیست