کامپیوتر

........

هرکه عاشق شدجفابسیار می بایدکشید

                        بهریک گل منت صدخارمی بایدکشید

من به مرگم راضی ام امانمی آیداجل

                        بخت بدبین.ازاجل هم نازمی بایدکشید