کامپیوتر

دلهای پاک

دلهای پاک خطا نمی کنند فقط سادگی می کنند و امروز سادگی پاکترین خطای دنیاست...........


هیچ گاه برای تبدیل شدن به آن فردی که می خواهید، دیر نیست.

وقتی تو آرزوهایت را برای باد می گویی انتظار نداشته باش که او آنها را برای درختان بازگو نکند


کاش میشد به زمانی برگردم که تمام غمم شکستن نوک مدادم بود.

شنا کردن در جهت جریان آب، از عهده ماهی مرده هم بر می آید.


هر گاه احساس کردی نمیتونی کسی رو ببخشی بدون از بزرگی گناه اون نیست از کوچیکی قلب توست.