کامپیوتر

ناپلئون بناپارت.................

ناپلئون بناپارت : اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است


ناپلئون بناپارت : نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ناپلئون بناپارت : دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ناپلئون بناپارت : کسانی که روح ناامید دارند مقصرترین مردم هستند.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ناپلئون بناپارت : کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
ناپلئون بناپارت : یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.
 
 ناپلئون بناپارت : پیروزی یعنی خواستن .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
ناپلئون بناپارت : عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
ناپلئون بناپارت : عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ناپلئون بناپارت : فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.


ناپلئون بناپارت : در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است