کامپیوتر

خطاهای مودم

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود . 
601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد . 
602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود. 
603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است . 
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است . 
605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند . 
606 . Port شناسایی نمی شود . 
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد . 
608 . راه انداز مودم نصب نشده است . 
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است . 
610 . بافر ندارد . 

611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد . 612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید . 
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است . 
614 . سرریزی بافر . 
615 . Port پیدا نشده است . 
616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد . 
617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد . 
618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ). 
619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند). 
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد . 
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید . 

622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید . 
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد . 
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت . 
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود . 
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند . 
627 . کلید را نمی تواند بیابد . 
628 . Port قطع شد . 
629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی). 
630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود . 
631 . Port توسط کاربر قطع شد . 
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد . 
633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید . 
635 . خطا مشخص نشده است . 
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است . 
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد . 
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است . 
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست . 
640 . خطای NetBIOS رخ داده است . 
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد . 
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) . 
643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد . 
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد . 
645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است. 
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد . 

647 . حساب قطع می باشد . 
648 . اعتبار password تمام شده است . 
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) . 
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد . 
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) . 
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد . 
653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد . 
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید . 
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود . 
656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد . 
657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود . 
658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد . 
659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 
660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد . 
661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است . 
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است. 
663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید . 
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد . 
665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است. 
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند . 
667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند . 
668 . اتصال از بین رفته است . 
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد . 
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 

672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند . 
676 . خط اشغال می باشد . 
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد . 
678 . پاسخی وجود ندارد . 
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید . 
680 . خط تلفن وصل نیست . 
681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود . 
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد . 
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است . 
684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد . 
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد . 
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد . 
687 . Writing usage با مشکل مواجه است . 
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد . 
689 . Reading default off با مشکل مواجه است . 
690 . فایل INI خالی ست . 
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد 
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است . 
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد . 
694 . خطای DCB یافت نشد . 
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند . 
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد . 

697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد . 
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد . 
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است . 
700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد . 
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد . 
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد . 
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است . 
704 . شماره اشتباه callback . 
705 . مشکل invalid auth state . 
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد . 
707 . علامت خطایاب . x. 25 
708 . اعتبار حساب تمام شده است . 
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد . 
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد. 
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید 
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید . 
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد . 
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند . 
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد . 
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد . 
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد . 
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است . 
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد . 
720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند . 
721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد . 

722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد . 
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد . 
724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد . 
725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است . 
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود . 
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت . 
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند . 
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود . 
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد . 
731 . پروتکل پیکر بندی نمی شود . 
732 . توافق بین PPP صورت نگرفته است . 
733 . پروتکل کنترل PPP برای پروتکل این شبکه ، در سرور موجود نمی باشد . 
734 . پروتکل کنترل لینک PPP خاتمه یافته است . 
735 . آدرس مورد نیاز توسط سرور رد می شود . 
736 . کامپیوتر راه دور پروتکل کنترل را متوقف می نماید . 
737 . نقطه برگشت ( LOOPBACK DETECTED ) شناسایی شد . 
738 . سرور آدرس را مشخص نمی کند . 
739 . سرور راه دور نمی تواند از پسورد ENCRYPTED ویندوز NT استفاده نماید. 
740 . دستگاه های TAPI که برای remote access پیکر بندی می گردند به طور صحیح نصب و آماده نشده اند . 
741 . کامپیوتر محلی از encryption پشتیبانی نمی نماید . 
742 . سرور راه دور از encryption پشتیبانی نمی نماید . 
743 . سرور راه دور به encryption نیاز دارد . 
744 . نمی تواند شماره شبکه IPX را استفاده نماید که توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقایع را باز بینی نمایید 
745 . یک فایل مهم و ضروری آسیب دیده است . Dial – up networking را مجددا نصب نمایید . 
751 . شماره callback شامل یک کاراکتر بی اعتبار می باشد . کاراکترهای زیر فقط مجاز دانسته می شوند : Space, T, P, W, (,), - , @. 0تا9 . 

گردآورنده:ناصر عباس فام